علی سلمانی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
۱۲۰۱۸۲۳قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانپومسهانفرادیطلا
۲۲۰۱۸۵قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانپومسهتیمیطلا
۳۲۰۱۸۱۱قهرمانی جهانچین تایپهبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۴۲۰۱۸۱۱قهرمانی جهانچین تایپهبزرگسالانپومسهانفرادیطلا
۵۲۰۱۶۴قهرمانی آسیافیلیپینبزرگسالانپومسهتیمینقره
۶۲۰۱۶۴قهرمانی آسیافیلیپینبزرگسالانپومسهانفرادینقره
۷۲۰۱۶۱۰قهرمانی جهانپروبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۸۲۰۱۶۱۰قهرمانی جهانپروبزرگسالانپومسهانفرادینقره
۹۲۰۱۴۳قهرمانی آسیاازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
۱۰۲۰۱۴۳قهرمانی آسیاازبکستانبزرگسالانپومسهتیمیطلا
۱۱۲۰۱۳۸قهرمانی جهاناندونزیبزرگسالانپومسهتیمینقره
۱۲۲۰۱۳۸قهرمانی جهاناندونزیبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
۱۳۲۰۱۲۷قهرمانی جهانکلمبیابزرگسالانپومسهانفرادینقره
۱۴۲۰۱۲۷قهرمانی جهانکلمبیابزرگسالانپومسهتیمیطلا
۱۵۲۰۱۲۲قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانپومسهانفرادینقره
۱۶۲۰۱۲۲قهرمانی آسیاویتنامبزرگسالانپومسهتیمیطلا
۱۷۲۰۱۱۶قهرمانی جهانروسیهبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۱۸۲۰۱۰۱قهرمانی آسیاقزاقستانبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
۱۹۲۰۰۹۴قهرمانی جهانمصربزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۲۰۲۰۰۸۳قهرمانی جهانترکیهبزرگسالانپومسهتیمیطلا
۲۱۲۰۰۷۲قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهانفرادینقره
۲۲۲۰۰۶۱قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهانفرادینقره
۲۳۲۰۰۶۱قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهتیمینقره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *