محمد تقی حاتمی

ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال
۱۲۰۱۶۱۰قهرمانی جهانپروبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
۲۲۰۱۵۲۳جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگپومسه استانداردبرنز
۳۲۰۱۵۲۳جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگپومسه استانداردطلا
۴۲۰۱۴۳قهرمانی آسیاازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادی طلا
۵۲۰۱۴۳قهرمانی آسیاازبکستانبزرگسالانپومسهتیمی طلا
۶۲۰۱۴۲۲جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگپومسه استانداردنقره
۷۲۰۱۴۲۲جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگپومسه استانداردطلا
۸۲۰۱۱۶قهرمانی جهانروسیهبزرگسالانپومسهانفرادینقره
۹۲۰۱۰۵قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهتیمینقره
۱۰۲۰۱۰۱قهرمانی آسیاقزاقستانبزرگسالانپومسهانفرادیطلا
۱۱۲۰۱۰۵قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
۱۲۲۰۰۹۴قهرمانی جهانمصربزرگسالانپومسهتیمیطلا
۱۳۲۰۰۹۴قهرمانی جهانمصربزرگسالانپومسهانفرادیبرنز
۱۴۲۰۰۸/۳قهرمانی جهانترکیهبزرگسالانپومسهانفرادیطلا
۱۵۲۰۰۷۲قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهانفرادیطلا
۱۶۲۰۰۶۱قهرمانی جهانکره جنوبیبزرگسالانپومسهانفرادینقره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *