نتایج دور رفت لیگ هانمادانگ بانوان استان اصفهان مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان، دور رفت سومین دوره لیگ هانمادانگ استان در بخش بانوان در روز جمعه ۱ اسفندماه در خانه تکواندو برگزار شد.

نتایج کسب شده تا پایان دور رفت به شرح ذیل است:

کمربند سبز و آبی

تیویوپ چاگی

زیر۱۲سال

۱-مهرسا شریفی ۱.۷۰ امتیاز

۲-فاطمه سعیدی ۱.۶۰ امتیاز

۳-یاسمین رحیمی ۱.۵۰ امتیاز

۴-یاسمن شجاعی ۱.۴۰ امتیاز

۵-حدیث رهنما ۱.۴۰ امتیاز

۶-مبینا جعفری ۱.۳۰ امتیز

۷-فاطمه زهرا شهرآشوب ۱.۳۰ امتیاز

۸-ریحانه هخدا ۱.۱۰ امتیاز

۹-ثنا دهقانی ۱.۱۰ امتیاز

۱۰-ثنا صالحی ۱.۱۰ امتیاز

۱۲تا۱۴سال

۱-نازنین رحیمی ۱.۶۵ امتیاز

۲-زهرا بکرانی ۱.۶۵ امتیاز

۳-فاطمه نظری ۱.۶۰ امتیاز

۴-نگین مرادی ۱.۵۰ امتیاز

۱۵تا۱۷سال

۱-مریم السادات اسحاقی ۱.۷۰ امتیاز

۲-مهدیه سادات طاهری ۱.۶۰ امتیاز

۳-فاطمه مسجدی ۱.۱۰ امتیاز

۱۸تا۳۰ سال

۱-فاطمه غلامی ۱.۸۰ امتیاز

۲-فاطمه زهرا هاشم زاده ۱.۷۰ امتیاز

نوپی چاگی

زیر۱۲سال

۱-زینب چراغ سپهر ۱.۹۰ امتیاز

۲-فاطمه زهرا شهرآشوب ۱.۸۵ امتیاز

۳-مهسا کاظمی ۱.۸۰ امتیاز

۴-نرجس دهخدا ۱.۵۰ امتیاز

۵-فاطمه حمیدپور ۱.۵۰ امتیاز

۶-فاطمه سعیدی ۱.۵۰ امتیاز

۷-هستی رضایی ۱.۵۰ امتیاز

۸-ثنا صالحی ۱.۴۰ امتیاز

۱۲تا۱۴سال

۱-فاطمه نظری ۲.۰۵ امتیاز

۲-نازنین رحیمی ۱.۹۵ امتیاز

۳-زهرا بکرانی ۱.۹۰ امتیاز

۴-نگین دهخدا ۱.۸۰ امتیز

۵-نرگس منصوری ۱.۸۰ امتیاز

۱۵تا۱۷سال

۱-مرضیه سادات موسوی ۲ امتیاز

۲-مریم السادات اسحاقی ۱.۹۵ امتیاز

۳-فاطمه مسجدی ۱.۹۰ امتیاز

۴-فاطمه ترازی ۱.۸۰ امتیاز

۵-الناز نجفی ۱.۸۰ امتیاز

بالای ۱۸ سال

۱-حنیفه عسکرزاده ۲.۰۵ امتیاز

۲-فاطمه زهرا هاشم زاده ۱.۷۰ امتیاز

فیلیپینی رکوردی

زیر۱۲سال

۱-فاطمه زهرا حاجی صادقیان ۱۲ امتیاز

۲-حدیث رهنما ۷ امتیاز

۳-ریحانه دهخدا ۴ امتیاز

۱۲تا۱۴سال

۱-فاطمه نظری ۱۴ امتیاز

۲-نگین مرادی ۹ امتیاز

۳-زهرا ابراهیمی ۲ امتیاز

مومدولیوباندا دولیو رکوردی

۱-نازنین زهرا چترایی ۱۴ امتیاز

۲-مهرسا شریفی ۱۴ امتیاز

۳- ثنا ترکی ۱۰ امتیاز

۴-نرجس دهخدا ۹ امتیاز

کمربند قرمز و مشکی

تیویوپ چاگی

زیر۱۲ سال

۱-محدثه سلطانی ۱.۵۰ امتیاز

۲-کیاناز قربانی ۱.۲۰ امتیاز

۱۲تا۱۴سال

۱-آیلا قدیری ۲.۳۰ امتیاز

۲-فاطمه بیاتی ۲.۲۰ امتیاز

۳-ریحانه اعرابی ۱.۴۵ امتیاز

۴-ستایش کردستی ۱.۴۰ امتیاز

۵-فاطمه اسحاقی ۱.۲۰ امتیاز

۱۵تا۱۷سال

۱-زهرا خاموشی ۳ امتیاز

۲-مبینا محسنی ۲.۹۰ امتیاز

۳-الناز خداپرست ۲.۸۰ امتیاز

۴-مریم نبی ۲.۳۰ امتیاز

۵-فاطمه شیروی ۲.۳۰ امتیاز

۶-درسا محمدپور ۱.۵۰ امتیاز

۷-زهرا محمدی ۱.۵۰ امتیاز

بالای ۱۸سال

۱-فاطمه زهرا قاسمی ۲.۹۰ امتیاز

۲-شکیبا هاشمیان نژاد ۲.۸۰ امتیاز

۳-شکوفه هاشمیان نژاد ۲.۸۰ امتیاز

۴-هانیه قاسمی ۲.۷۰ امتیاز

۵-زهرا قدیری ۱.۹۰ امتیاز

۶-سمیرا جعفری ۱.۵۰ امتیاز

۷-مینوسادات شهشهانی ۱.۵۰ امتیاز

۸-فاطمه نمازی ۱.۵۰ امتیاز

نوپی آپ چاگی

زیر۱۲ سال

۱-مریم بکرانی ۱.۸۵ امتیاز

۲-مریم سادات سکوت ۱.۸۰ امتیاز

۳-مریم رحمتی ۱.۷۵ امتیاز

۴-کیاناز قربانی ۱.۶۵ امتیاز

۵-نگین اعرابی ۱.۶۰ امتیاز

۶-الهه بکرانی ۱.۵۰ امتیاز

۷-یگانه محمدی ۱.۵۰ امتیاز

۸-مریم دهقانی ۱.۵۰ امتیاز

۹-فاطمه حسنا کیانی ۱.۵۰ امتیاز

۱۲تا۱۴ سال

۱-آرمیتا باباصفری ۲.۱۰ امتیاز

۲-ستایش سهرابی ۲.۱۰ امتیاز

۳-زهرا صاحبی ۲.۰۵ امتیاز

۴-سحر کریمی ۲.۰۵ امتیاز

۵-ستایش کردستی ۲ امتیاز

۶-مبینا فرهمند ۲ امتیاز

۷-گلاویژ ناصری پور ۱.۹۵ امتیاز

۸-غزل بنازاده ۱.۹۰ امتیاز

۹-مائده حاجی خانی ۱.۹۰ امتیاز

۱۰-نرگس محنت کش ۱.۹۰ امتیاز

۱۱-حانیه اسماعیلی ۱.۸۵ امتیاز

۱۲-سحر عبدی ۱.۸۰ امتیاز

۱۳-تانیا تیموری ۱.۸۰ امتیاز

۱۴-مبینا عباسی ۱.۸۰ امتیاز

۱۵تا۱۷ سال

۱-الناز خداپرست ۲.۳۰ امتیاز

۲-زهرا خاموشی ۲.۲۰ امتیاز

۳-فاطمه زهرا عابدی ۲.۲۰ امتیاز

۴-مینا محمدی ۲.۲۰ امتیاز

۵-مبینا مرادی ۲.۱۵ امتیاز

۶-زهرا آزادی ۲.۱۰ امتیاز

۷-درسا محمدپور ۲ امتیاز

۸-مبینا مسعودیان ۱.۹۵ امتیاز

۹-فاطمه قوام پور ۱.۹۵ امتیاز

۱۸تا۳۰سال

۱-خدیجه عرب ۲ امتیاز

مومدولیوباندا دولیو رکوردی

زیر۱۲ سال

۱-ستایش ابراهیمی ۱۷ امتیاز

۱۲تا۱۴ سال

۱-فاطمه نادی ۱۵ امتیاز

۲-فاطمه احمدی ۷ امتیاز

۱۵تا۱۷ سال

۱-الهام امینی ۱۶ امتیاز

۲-مریم نبی ۱۴ امتیاز

۱۸تا۳۰ سال

۱-شکوفه هاشمیان نژاد ۱۴ امتیاز

۲-هاجر زارع ۱۳ امتیاز

فیلیپینی رکوردی

زیر۱۲ سال

۱-ستایش ابراهیمی ۱۳ امتیاز

۲-فاطمه حسنا کیانی ۱۰ امتیاز

۱۲تا۱۴ سال

۱-مائده حاجی خانی ۲۰ امتیاز

۲-فاطمه احمدی ۱۵ امتیاز

۳-محدثه طاهری ۱۵ امتیاز

۱۵تا۱۷ سال

۱-میترا اسدی ۱۷ امتیاز

۲-مریم نبی ۱۷ امتیاز

۳-مهدیه منصوری ۱۲ امتیاز

۴-زهرا محمدی ۱۱ امتیاز

۵-ستایش محمدی ۹ امتیاز

۱۸تا۳۰ سال

۱-معصومه لطفی ۱۷ امتیاز

۲-شکوفه هاشمیان نژاد ۱۳ امتیاز

۳-زهرا رفیعی ۱۲ امتیاز

۴-مهدیه هاشمی ۹ امتیاز

۵-هاجر زارع ۵ امتیاز

تیم نمایش

۱-فلاورجان الف ۷۲.۵ امتیاز

۲-نجف آباد ۴۳.۵ امتیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *