کاشان, هیات شهرستان

نفرات برتر دومین دوره مسابقات هانمادانگ شهرستان کاشان معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هیات تکواندو استان اصفهان و به نقل از هیات تکواندو شهرستان کاشان دومین مسابقات هانمادانگ شهرستان کاشان برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند

اسامی نفرات برتر

رشته رکوردی موم دلیو

رده سني:زير٩سال
رده كمربندي: آبي و قرمز
١-ياسين محمدي-آينده سازان
٢-نيما مظفري زاده-جوانه ايرانيان
رده كمربندي: مشكي
١-پارسا رحماني-جوانه ايرانيان


رده سني:١٠تا١٢سال
رده كمربندي: آبي و قرمز
١-اميرعلي ساداتي-صالحين
٢-سيدمحمدطاها سيدي-آينده سازان
٣-اميرحسين سليماني-پرديس – سيدمحمدامين هاشمي-پرديس
رده كمربندي: مشكي:
١-محمد گلچهرگان-اساطير
٢-اميرمحمد نزاري-جوانه ايرانيان
٢-طاها برزگر-اساطير

رده سني:١٣تا١٥سال
رده كمربندي: آبي و قرمز
١-عليرضا سليماني-پرديس
رده كمربندي: مشكي
١-اميرحسين حالجي-جوانه ايرانيان
٢-محمد حسين زاده-جوانه ايرانيان
٣-سيدمحمدحسين كريمي-اساطير

رشته_ ركوردي_ تعادلي


رده سني:زير٩سال
رده كمربندي: زيرسبز
١-اميرعلي وفاني-صالحين
٢-آرمان زهره-صالحين
٣-اميرمحمد احمدي-نخل و الهيار سيدي-پديده
رده كمربندي: آبي و قرمز
١-سپنتا پدرام فر-آينده سازان
٢-محمدحسين پورقدرت-نخل
٣-عرفان خيرخواه-آينده سازان و اميرمهدي معصومي-صالحين


رده سني:١٠تا١٢سال
رده كمربندي: زيرسبز
١-پويا سهيلي شاد-پرشين
٢-سيدعلي رضوي-صالحين
٣-ياسين اكبري-پرشين و اميرحسين عزيزالهي-آينده سازان
رده كمربندي: آبي قرمز
١-رضا نوبخت-جوانه ايرانيان
٢-اميرحسين نيافر-انقلاب
٣-عليرضا خدابنده-پديده و معين گلكار-نخل
رده كمربندي: مشكي:
١-رضا نظري -جوانه ايرانيان
٢-مهدي رحيمي-آينده سازان
٣-محمدمهدي منصوري-انقالب و طاها برزگر-اساطير

رده سني:١٣تا١٥سال
رده كمربندي: زيرسبز
١-محمدقرباني-پرشين
رده كمربندي:آبی و قرمز
١-محمدحسين اسماعيل زاده-نوين
رده كمربندي: مشكي
١-سيدمهدي طباطبايي-جوانه ايرانيان
٢-صالح محمدي-جوانه ايرانيان
٣-محمدفالح-انقلاب-سوم


رده سني:١٦تا١٨سال
رده كمربندي: مشكي
١-خداداد رحماني-انقلاب


رده سني:١٩+سال
رده كمربندي: زيرسبز
١-جابر جعفري-آينده سازان
رده كمربندي: مشكي
١-عليرضا رحماني-انقلاب


رشته ركوردي

رده سني:زير٩سال
رده كمربندي: زيرسبز
١-علي كياني-جوانه ايرانيان
٢-اميرعلي صالحي-انقلاب
٣-اميرعلي وفايي-صالحين و محمدسجاد شادي-اساطير
رده كمربندي: آبي و قرمز
١-محمدياسين زاهدي-جوانه ايرانيان
٢-سپنتا پدرام فر-آينده سازان
٣-سيدمحمد موسوي-جوانه ايرانيان و عرفان خيرخواه-آينده سازان
رده كمربندي: مشكي
١-پارسا رحماني-جوانه ايرانيان


رده سني:١٠تا١٢سال
رده كمربندي: زيرسبز
١-پويا سهيلي شاد-پرشين
٢-اميرحسين عزيزالهي-آينده سازان
٣-عليرضا رضازاده-پرشين و اميرمحمد كياني-جوانه ايرانيان

رده كمربندي: آبی و قرمز
١-طاها اسكندري-صالحين
٢-اميرحسين حميدي-جوانه ايرانيان
٣-اميرحسين خيرانديش-اساطير و اميرعلي شيرازي-آينده سازان
رده كمربندي: مشكي
١-اميرمحمد نزاري-جوانه ايرانيان
٢-محمدمهدي منصوري-انقلاب
٣-محمدصادق علي حسيني-نخل و مهدي رحيمي-آينده سازان


رده سني:١٣تا١٥سال
رده كمربندي: زيرسبز
١-محمد قرباني-پرشين
٢-مهدي علي مرادي-اساطير
رده كمربندي: آبي و قرمز
١-محمدصادق عامري-جوانه ايرانيان
٢-محمدحسين قاسمي-آينده سازان
٣-محمدرضا حسام-آينده سازان و نيما حسنوند-انقلاب
رده كمربندي: مشكي
١-سيدمهدي طباطبايي-جوانه ايرانيان
٢-محمد حسين زاده-جوانه ايرانيان
٣-رضاعلي حلوايي-اساطير و سيدمحمدحسين كريمي-اساطير


رده سني:١٦تا١٨سال
رده كمربندي: مشكي
١-محمدحسين شعباني-انقلاب
٢-خداداد رحماني-انقلاب


رده سني:١٩+سال
رده كمربندي: زيرسبز
١-جابر جعفري-آينده سازان
رده كمربندي: آبي و قرمز
١-سيدحسين فاطمي تبار-آينده سازان
رده كمربندي مشكي
١-عليرضا رحماني-انقلاب
٢-محمدحسن هاشميان-انقلاب
٣-محمدجواد هاشميان-انقلاب


رشته جوموك

رده سني:١٠تا١٢سال
رده كمربندي: زيرسبز
١-دانيال مقدم نيا-پرشين
٢-محمدطاها زراعتي-نخل
٣-اميرمحمد زارعي-نخل و سعيد دوست رضا-صالحين
رده كمربندي: آبي و قرمز
١-آريا اعتمادي-آينده سازان
٢-اميرعباس سبزيان-آينده سازان
٣-آرتين كريمشاهي-آينده سازان
٤-محمدايمان اخوان-آينده سازان
رده كمربندي: مشكي
١-رضا توحيدي-اساطير
٢-امين هاديان مقدم-اساطير
٣-طاها برزگر-اساطير و محمدمهدي منصوري-انقلاب


رده سني:١٣تا١٥سال
رده كمربندي: زيرسبز
١-مهدي علي مرادي-اساطير
٢-عليرضا سعادتي فر-پديده
٣-محمدقرباني-پرشين
رده كمربندي: آبي و قرمز
١-نيما حسنوند-انقلاب
٢-محمدمتين منصوري-آينده سازان
٢-محمدرضا حسام-آينده سازان
٣-محمدحسين قاسمي-آينده سازان

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.