دسته بندی نشده

پیام تبریک رئیس هیأت تکواندو استان اصفهان به مناسبت روز جهانی داور

به مناسبت روز جهاني داور

روزت مبارك تنهاي بي ادعا

شروع مسابقه با شی جاک، می شود تنهاترین آدم روی زمین…کارت را که بالا می اورد مکافاتی دارد برای اثبات ادعای بر حقش… امده اند تا با قضاوت عادلانه قهرمان را مشخص کنند..اما خودشان قهرمانان چهار ضلعی قدرت هستند …. ﮐﻪ ﺯﺣﻤﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ سپاسنامه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ …. داورانی که ﺧﻮﺩ ﺩﺭ میدان مجری برقراری  ﻋﺪﺍﻟﺖ هستند ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ …. داوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﯾﮏ بازی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ میشود ﺑﺎﺷﻨﺪ …. داورﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ سرزنش ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ … ﺍﻧﻬﺎ تمام زمان مبارزه را ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺮﻕ ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ آﺧﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺠﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ …. آﻧﻬﺎ آﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ مبارزی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻼﻥ اخطار ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩﯾﻢ …. داوران ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺍﺯآنها ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ … ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮑﻨﻨﺪ …. ﺍﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎ ﺳﺎﮐﺸﺎﻥ ﺑﺒندﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﻧﺪ ….. آﻧﻬﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻥ هستند …. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ …. آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ضمانت ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺯدﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻧﺪ … ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪﻭ ﺳﺒﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ …..ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮی از ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ آﻣﺪﯾﺪ ﻭ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ، ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﯾﺪ …

خدا قوت به تمامی داوران

شهرام الله آبادی

ریس هیات تکواندو استان اصفهان

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.