گزارش تصویری ۶/مراسم اختتامیه لیگ دسته یک و برتر پومسه استان و اهدای حکم و مدال مسابقات پومسه آقایان قهرمانی استان اصفهان

گزارش تصویری ۵/مراسم اختتامیه لیگ دسته یک و برتر پومسه استان و اهدای حکم و مدال مسابقات پومسه آقایان قهرمانی استان اصفهان

گزارش تصویری ۴/مراسم اختتامیه لیگ دسته یک و برتر پومسه استان و اهدای حکم و مدال مسابقات پومسه آقایان قهرمانی استان اصفهان

گزارش تصویری ۳/مراسم اختتامیه لیگ دسته یک و برتر پومسه استان و اهدای حکم و مدال مسابقات پومسه آقایان قهرمانی استان اصفهان

گزارش تصویری ۲/مراسم اختتامیه لیگ دسته یک و برتر پومسه استان و اهدای حکم و مدال مسابقات پومسه آقایان قهرمانی استان اصفهان

گزارش تصویری ۱/مراسم اختتامیه لیگ دسته یک و برتر پومسه استان و اهدای حکم و مدال مسابقات پومسه آقایان قهرمانی استان اصفهان

گزارش تصویری ۴/مراسم اختتامیه لیگ دسته یک و برتر پومسه استان و اهدای حکم و مدال مسابقات پومسه بانوان قهرمانی استان اصفهان

گزارش تصویری ۳/مراسم اختتامیه لیگ دسته یک و برتر پومسه استان و اهدای حکم و مدال مسابقات پومسه بانوان قهرمانی استان اصفهان

گزارش تصویری ۲/مراسم اختتامیه لیگ دسته یک و برتر پومسه استان و اهدای حکم و مدال مسابقات پومسه بانوان قهرمانی استان اصفهان

مراسم اختتامیه لیگ دسته یک و برتر پومسه استان و اهدای حکم و مدال مسابقات پومسه بانوان قهرمانی استان اصفهان