علیرضا نصرآزادانی

ردیف سال دوره عنوان کشور رده رشته نوع مسابقه مدال ۱ ۲۰۱۵ ۵ قهرمانی باشگاههای آسیا…

رضا نادریان

ردیف سال دوره عنوان کشور رده رشته نوع مسابقه مدال ۱ ۲۰۱۰ ۱۹ قهرمانی آسیا قزاقستان…

نیره رستمی

ردیف سال دوره عنوان کشور رده رشته نوع مسابقه مدال ۱ ۲۰۰۹ ۱ قهرمانی غرب آسیا…

مهسا مردانی

ردیف سال دوره عنوان کشور رده رشته نوع مسابقه مدال ۱ ۲۰۱۴ ۳ قهرمانی آسیا ازبکستان…

جلال خدامی

ردیف سال دوره عنوان کشور رده رشته نوع مسابقه مدال ۱ ۲۰۱۶ ۶ قهرمانی باشگاههای آسیا…

فرزاد ذرخش

ردیف سال دوره عنوان کشور رده رشته نوع مسابقه مدال ۱ ۱۹۹۶ ۱۲ قهرمانی آسیا استرالیا…

مرتضی استکی

ردیف سال دوره عنوان کشور رده رشته نوع مسابقه مدال ۱ ۲۰۰۷ ۲ قهرمانی جهان کره…

علی نادعلی نجف آبادی

ردیف سال دوره عنوان کشور رده رشته نوع مسابقه مدال ۱ ۲۰۱۶ ۱۰ قهرمانی جهان پرو…

اکبر بکرانی

ردیف سال دوره عنوان کشور رده رشته نوع مسابقه مدال ۱ ۱۹۸۶ ۷ قهرمانی آسیا استرالیا…

علی سلمانی

ردیف سال دوره عنوان کشور رده رشته نوع مسابقه مدال ۱ ۲۰۱۸ ۲۳ قهرمانی آسیا ویتنام…