عبدالله قندهاری به عنوان رئیس هیأت تکواندو شهر علویجه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل هیأت تکواندو استان اصفهان، طی حکمی از سوی شهرام…