دسته بندی نشده, هیات شهرستان

نفرات برتر مسابقات مجازی هنرهای نمایشی استان در بخش آقایان مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین المل هیأت تکواندو استان اصفهان،.در این مسابقات که شرکت کنندگان از طریق سامانه مسابقات هیات تکواندو استان اصفهان به آدرس www.esftkd.ir در۵ رده سنی و ۵ آیتم ثبت نام نمودند و در مجموع 58شرکت کننده در مسابقات حضور داشتند و ویدئوهای خود را ارسال نمودند.

مقام آوران این مسابقات به شرح زیر از سوی کمیته مسابقات اعلام گردید :

رشته فیلیپینی رکوردی-کمربند قرمزومشکی:

رده سنی زیر 12سال:

مقام اول:ابوالفضل طالبی از باشگاه شهدای طاد       نام مربی:یدا..   جعفری

مقام دوم:علی حمزه زاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان                       نام مربی :محمدعلی کاظمی

رده سنی 13 تا 15 سال:

مقام اول:حسین شفیعی قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام دوم:احمد محمدی فلاورجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

مقام سوم:محمدهادی کبیری از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

رده سنی16 تا 18سال:

مقام اول:مهدی جعفرزاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام دوم:یونس کاظم زاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام سوم:علی مرادی قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

رشته موم دولیوچاگی رکوردی –کمربند قرمزومشکی:

رده سنی زیر12سال:

مقام اول:علی حمزه زاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام دوم:مهدی احمدی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام سوم:محمدحسین کیانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

رده سنی 13 تا 15سال:

مقام اول:سجادصادقی قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام دوم:محمدهادی کبیری از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام سوم:سیدرضا میرلوحی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

رده سنی 16 تا 18سال:

مقام اول:مهدی جعفرزاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام دوم:یونس کاظم زاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام سوم:علی مرادی قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

رده سنی 19تا29سال:

مقام اول:داوود صانعی ینگابادی ازباشگاه علوی بهارستان         نام مربی:داود صانعی ینگابادی

رشته موم دولیوچاگی رکوردی-کمربند زرد-سبز-آبی:

رده سنی زیر12سال:

مقام اول:محمد کاظمی قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

مقام دوم:امیرعلی عباسی طادی از باشگاه شهدای طاد        نام مربی:یدا.. جعفری

مقام سوم:سجاد جعفرزادهقهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام سوم مشترک:رضا قاسمی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

رشته دولیوچاگی رکوردی-کمربندقرمزومشکی:

رده سنی زیر12سال:

مقام اول:مهدی احمدی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام دوم:امیرمحمدبدیعی ازباشگاه شهدای طاد                  نام مربی:یدا.. جعفری

مقام سوم:علی حمزه زاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

رده سنی 13 تا 15 سال:

مقام اول:احمد محمدی فلاورجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

رده سنی 16 تا18سال:

مقام اول:یونس کاظم زاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

دولیوچاگی رکوردی کمربندزرد-سبز-آبی:

رده سنی زیر12سال:

مقام اول:امیرحسین شاه محمدی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

مقام دوم:محمد کاظمی قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

مقام سوم:سجادجعفرزاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

رده سنی 13 تا 15سال:

مقام اول: امیدقاسمی دشتچی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

رشته دولیوچاگی دی دولیوچاگی-کمربند قرمزومشکی:

رده سنی 13 تا 15 سال:

مقام اول:امیرحسین هادیان قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام دوم:محمدهادی کبیری از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

رده سنی 16 تا 18 سال:

مقام اول:مهدی وظیفه دان شهرکی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

دولیوچاگی دی دولیوچاگی-کمربندزرد-سبز-آبی:

رده سنی زیر 12 سال:

مقام اول:رضا قاسمی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

مقام دوم:علیرضا محمدی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

مقام سوم:محمدکاظمی قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

رشته آنریا چاگی و پاکات نریاچاگی کمربند قرمز و مشکی:

رده سنی زیر 12 سال:

مقام اول:مهدی زارع  ازباشگاه شهدای طاد          نام مربی:یدا.. جعفری

مقام دوم:محمدحسین کیانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

رده سنی 13 تا 15 سال:

مقام اول:محسن اسماعیل زاده قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام دوم:علی موذنی قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام سوم:سید محمد امین جزایری لارگانی ازباشگاه شهدای طاد          نام مربی:یدا.. جعفری

مقام سوم مشترک:محمداسمعیلی ازباشگاه شهدای طاد          نام مربی:یدا.. جعفری

رده سنی 16 تا 18 سال:

مقام اول:علی مرادی قهدریجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام دوم:ابراهیم مرادی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام سوم:یونس کاظم زاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

رده سنی 19 تا 29 سال:

مقام اول:علی زارع از باشگاه شهدای طاد        نام مربی:یدا.. جعفری

رشته آنریاچاگی و پاکات نریاچاگی کمربندزرد-سبز-آّبِی:

رده سنی زیر 12 سال:

مقام اول:مجتبی شفیعی فلاورجانی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

مقام دوم:سام فتحی نسب از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

مقام سوم:سجاد جعفرزاده از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محمدعلی کاظمی

مقام سوم مشترک:رضا قاسمی از باشگاه خانه تکواندو فلاورجان    نام مربی :محسن ابراهیمی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.